Autorska ścieżka Owls’ Council

Kursy Angielskiego ścieżką Owls’ Council

Kursy języka Angielskiego według naszej autorskiej ścieżki Owls Council.

Kurs 01

tit 539367 1280 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

Chickadee is a small and common bird representing the foundational knowledge of the English language in the Owls’ council.

Sikorka to mały i popularny ptak, reprezentujący w naszej radzie podstawową wiedzę języka angielskiego.

POZIOM

A0

Kurs 02

bird 2847799 1280 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

Sparrow is a bird known for its adaptability and resourcefulness, symbolizing the development of elementary language skills in the ranks of the Owls’ council.

Wróbel to ptak znany ze zdolności adaptacyjnych i zaradności, symbolizujący rozwój elementarnych umiejętności językowych w szeregach Rady Sów.

POZIOM

A1

Kurs 03

bird 2295436 1280 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

Robins, with their melodious voice, take their seat in the Owls’ council representing the ability to communicate effectively at a basic level in the English language.

Rudziki, ze swoim melodyjnym głosem, zasiadają w Radzie Sów reprezentując umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku angielskim na poziomie podstawowym.

POZIOM

A1+

goldfinch 1401493 1280 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

Goldfinch is a small brid known for its bright and vibrant colours, as well as melodious songs. In the Owls’ council it represents the development in language learning, above just basic communication.

Szczygieł to mały ptak znany ze swojej jasnej i żywej kolorystyki, a także melodyjnych piosenek. W Radzie Sów reprezentuje rozwój językowy, wykraczający poza podstawową komunikację.

POZIOM

A1+/A2

Kurs 05

hawk 1853120 1280 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

The hawk, known for its sharp vision and agility, takes the seat in the Owls’ Council representing swiftness of action and effective performance in communication and language problems.

Znany z bystrego wzroku i zwinności jastrząb zasiada w Radzie Sów, reprezentując szybkość działania i skuteczność w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych i językowych.

POZIOM

A2

Kurs 06

osprey 3746166 1280 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

The osprey, an amazing bird that can dive and catch fish from great heights, among the ranks of the Owls’ Council, represents the ability and willpower to aim high and never stop prusuing development.

Rybołów, niesamowity ptak, który potrafi nurkować i łowić ryby z dużych wysokości, w szeregach Rady Sów reprezentuje zdolność i siłę woli by mierzyć wysoko i nie ustawać w dążeniu do rozwoju.

POZIOM

A2+

Kurs 07

adler 2386314 1280 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

Eagles are large birds of prey known for their strength, speed, and keen eyesight. They are often used as a symbol of power, excellence, and achievement. In the Owls’ Council, they take their rightful place representing strong language background and persistence in pursuit of excellence.

Orły to duże ptaki drapieżne znane ze swojej siły, szybkości i bystrego wzroku. Często są używane jako symbol siły, doskonałości i osiągania celów. W Radzie Sów zajmują należne im miejsce, reprezentując silne zaplecze językowe i wytrwałość w dążeniu do doskonałości.

POZIOM

B1

Kurs 09

falcon 3376350 1280 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

The falcon is highly skilled at hunting and catching prey, symbolizing the mastery of highly advanced language skills. In the Owls’ council, It excels over the eagle through its swiftness and adaptability.

Sokół prezentuje wysokie umiejętności polowania i łapania zdobyczy, co symbolizuje opanowanie wysoce zaawansowanych umiejętności językowych. W Radzie Sów przewyższa orła swoją szybkością i zdolnościami adaptacyjnymi.

POZIOM

B1+

Kurs 10

peregrine falcon 371610 1280 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

The Peregrine Falcon is known for its outstanding speed, agility, precision and is often considered to be one of the most skilled hunters in the animal kingdom. With all those feats, the Owls’ council takes great pride in having „the Peregrine” among its ranks, representing outstanding language skills, fluency, precision and freedom.

Sokół wędrowny jest znany ze swojej wyjątkowej szybkości, zwinności, precyzji i często jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych myśliwych w królestwie zwierząt. Dzięki tym wszystkim wyczynom, Rada Sów jest bardzo dumna z posiadania w swoich szeregach „Wędrowca”, który reprezentuje wybitne umiejętności językowe, płynność, precyzję i swobodę.

POZIOM

B2

Kurs 11

owl 377192 1280 - SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o. o.

An owl is known for its intelligence, insightfulness, patience and perseverance. It is a night hunter second to none, always hungry and ready for every new encounter or skirmish, knowing that a worthwhile experience will always be there, waiting. Thus, it stands atop the ranks of the Owls’ council.

Sowa znana jest ze swojej inteligencji, wnikliwości, cierpliwości i wytrwałości. Jest niezrównanym nocnym łowcą, zawsze głodnym i gotowym na każde nowe spotkanie czy bójkę, wiedząc, że zawsze czeka na nią wartościowe doświadczenie. Tym samym stoi na szczycie Rady Sów.

POZIOM

C1